НАЧАЛО

Ако Стамболийски беше ...

АКО АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ БЕШЕ СВИДЕТЕЛ…

 

Настоящата статия няма за цел описване на житието-битието и трагичната гибел, която постави в Пантеона на безсмъртието видния български държавник, общественик и политик- идеологът на българското земеделско политическо движение, което е неизменна част от политическия пейзаж на България от 1899г. насам. Задачата е по-скромна: опит за паралел, за сравнителен анализ и за оценка на проекциите от политическото наследство на Ал.Стамболийски, при днешните дадености на българския политически и обществено живот.

Спас Панчев. Председател на Земеделски съюз „Александър Стамболийски”

 

Само година преди настъпването на 19 век, в България се появява уникално политическо явление - Земеделския съюз. Навярно скептиците са били много, а оптимистите твърде малко, че тази съсловна организация ще се превърне в сериозна политическа сила и ще оцелее въпреки желанието и многобройните опити на наши и чужди сили- да изкоренят и изтрият от политическото битие, единственият български политически феномен, който не е филиал на световна централа на Изток или на Запад.

Заровени в детайлите, или подвластни на моментни правила, виждания и конюктурни нагласи, множеството историографи- изследователи на земеделското движение, а и биографите на Александър Стамболийски, недооценяват благодатния му престой в гр.Мюнхен и гр.Хале-Германия, където той изучава, събира и компресира прогресивните европейски и световни политически виждания.

Най-удивителното, най-значимото от тази му дейност е успешното (базирано на изключителния му природен интелект) адаптиране / пречупване на прогресивните виждания през призмата и спецификата на българските реалности и потребностите на българския народ.

Земеделската политическа философия, която Стамболийски развива, не е компилация между либералните и консервативните идеи за обществено развитие. Тя е нещо уникално, прилягащо на българската природа и душевност, поради което скоро е трансформирана в програма за излизане от жестоката икономическа криза, в която победената в Първата световна война България изпада.

  • Земеделски съюз „Александър Стамболийски” е за политика, която ще изведе България от сегашната криза и ще осигури нейната модернизация в съответствие с глобалните промени и трансформации в съвременния свят. Създаване в България демократично и социално справедливо общество, в което ще бъдат осигурени правата и по-високо качество на живот за всички български граждани е основна обществена цел на Земеделски съюз „Александър Стамболийски България - в международен план Земеделски съюз „Александър Стамболийски” е за реалистична и динамична външна политика,основана на националните интереси и на принципите и нормите на международното право-ненарушимост на границите, намаляване на равнището на военно противопоставяне, универсализъм на правата и други. Главната цел на външната политика на България е превръщането на еврочленството на страната ни в основен стратегически фактор на външната ни политика. Именно това членство засилва позициите ни в регионален и глобален план. Активното участие на България при формирането на външната политика на ЕС и НАТО е най-добрата форма на защита на нашите национални интереси..

  • Работа и здравеопазване за всички Възможност за всеки гражданин с труда си да печели уважението на другите, своята самостоятелност и просперитет. Гаранции за здравето и почивката на всички хора. Ново качество на живота Ново качество на живота- създаване на условия за пълноценно реализиране на заложбите, интересите и правата на човека в труда, в свободното време и обществената дейност, за по-голяма хармония между икономическото, техническото, културното и екологическото битие на човека.
  • Социалното осигуряване следва да бъде адекватно на пазарната икономическа среда, като разшири своя обхват и върху нови за обществото ни осигурителни рискове - безработицата и платеното медицинско обслужване. Да се обособят три относително автономни осигурителни системи: за пенсионно осигуряване, за защита при безработица и за здравно осигуряване. Те следва да се развиват взаимосвързано по отношение на финансирането и управлението на осигурителните фондове. Пенсионното осигуряване да гарантира условия за достоен живот на възрастните хора при либерализирани условия за пенсиониране, на базата на европейския опит. Да се стимулира трудовото дълголетие, като пенсиите се определят според длъжностите, заплатите и трудовия стаж, за които са осигурявани хората. Осигуряването за безработица трябва да се използва както за обезщетения и помощи при уволнения и трудности при намиране на работа, така и за финансиране на квалификацията и преквалификацията на безработните и за стимулиране на стопански дейности, с които се разкриват нови работни места
  • Образователната политика трябва да бъде съобразена както със съвременните постижения на науката и европейските стандарти, така и с националните традиции- за развитие и защита на българското национално самосъзнание. Земеделците сме за общодостъпно светско образование, при което държавата осигурява безплатно основно и средно образование, и финансира част от висшето образование. Да се прилагат общи държавни образователни стандарти и акредитационни норми, както към държавните, така и към частните учебни заведения. Приоритетно развитие на науката, образованието и културата , за осигуряване на националното бъдеще, тъй като оценяваме изоставането като стратегическа опасност. Без забавяне да се преодолеят сегашното несъзвучно с новото време отношение към тези области и тяхното тежко състояние.
  • Екологичната сигурност - като ново отношение между човека и природата, като глобална и национална политика за опазване на околната среда, адресирани към всяка човешка дейност в условията на новите реалности. . Съвременна екологическа стратегия и политика, които ще опазят жизнеспособна българската природа, ще защитят екологически хората и тяхната среда.